Sukuseura Kykkänen otsikko
 
Etusivu Sukuseura Sukupuu Kokoukset Ilmoitustaulu Sukulehti Tuotteet Kartat Vaakuna Palaute
Historia Jäsenet Jäsenmaksu
Liittyminen
Sukukokous Sukuneuvosto Sukututkimus Säännöt Toimikunnat Yhteystiedot
 

Sukuseura Kykkäsen säännöt 

 • hyväksyttiin 19.08.2000 pidetyssä sukukokouksessa.
 • täsmennettiin 12.08.2002 pidetyssä sukukokouksessa
 • täsmennettiin 09.08.2008 pidetyssä sukukokouksessa
 • täsmennettiin 27.10.2012 pidetyssä sukukokouksessa

 

SUKUSEURA KYKKÄNEN

1 §    Sukuseuran nimi, kotipaikka ja toimialue

Yhdistyksen nimi on SUKUSEURA KYKKÄNEN , kotipaikka Rautjärvi ("Jääsken kihlakunta") ja toimialue koko maailma.  Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi.
 

2 §    Toiminnan tarkoitus

Sukuseuran tarkoituksena on:

 • selvittää suvun historiaa
 • vaalia suvun perinteitä
 • edistää suvun yhteenkuuluvuutta


3 §    Toiminnan tavoitteet

Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan

 • järjestämällä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita tilaisuuksia
 • keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta
 • saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon
 • harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa
 • pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä 


4 §     Jäsenyys

Kaikki halukkaat henkilöt voivat olla sukuseuran jäseniä.

Alle 18-vuotiaat voidaan kirjata automaattisesti nuorisojäseniksi.

Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä kannatusjäseninä yksityisiä henkilöitä ja yhteisöjä. 

Ainaisjäsenyyden toteaa/hyväksyy sukuneuvosto. 

Sukuneuvoston esityksestä sukukokous voi kutsua ansioituneen jäsenen kunniajäseneksi.
 

5 §    Jäseneksi tulo, eroaminen, jäsenmaksu, jäsenluettelo 

Jäseneksi aikovan on ilmoitettava jäsenhalukkuudestaan puheenjohtajalle tai sukuneuvoston jäsenelle.  Sukuneuvosto päättää jäsenyydestä.

Eroamisestaan jäsenen on tehtävä ilmoitus joko puheenjohtajalle tai sukuneuvoston jäsenelle. 

Jäsen on velvollinen maksamaan vuosittain sukukokouksen vahvistaman jäsenmaksun. 
Jäsenmaksuvapautuksen sukuneuvosto myöntää jäsenelle maksukyvyttömyyden perusteella neuvostolle osoitetunvapaamuotoisen hakemuksen perusteella. Kunnia- ja nuorisojäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

Ainaisjäsenyys edellyttää jäsenmaksun maksamista kaksikymmenkertaisena.   Kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruudelle ei aseteta ala- eikä ylärajaa. 

Mikäli jäsen jättää jäsenmaksunsa maksamatta kahtena perättäisenä vuonna ilman jäsenmaksusta vapauttamispäätöstä, jäsen katsotaan eronneeksi sukuseuran jäsenyydestä.

Sukuseuran jäsenistä on sukuneuvoston pidettävä jäsenluetteloa.

6 §    Sukuneuvosto

Sukuseuran asioita hoitaa sukuneuvosto, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Sukuneuvostoon kuuluu kahdeksan jäsentä, joista kulloinkin on erovuorossa kaksi.  Sukuneuvoston jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Puheenjohtaja valitaan varsinaisessa sukukokouksessa, varapuheenjohtaja valitaan sukuneuvoston keskuudesta sekä sihteeri, rahastonhoitaja ja muut mahdolliset toimihenkilöt valitaan joko sukuneuvoston sisältä tai ulkopuolelta. 

Sukuneuvosto on päätösvaltainen, mikäli sukuseuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) jäsentä on saapuvilla.  Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.  Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

Sukuneuvoston kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

Sukuneuvosto voi keskuudestaan tai suvun keskuudesta asettaa avukseen valiokuntia erityistehtävien hoitamista varten.  Erityistehtäviin asettaminen edellyttää tehtävään kutsutun suostumuksen.

7 §    Nimenkirjoitus

Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja yhdessä seuran sihteerin kanssa taikka sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä.

Juoksevien asioiden hoidossa nimen kirjoittaa rahastonhoitaja tai sihteeri yksin.

8 §    Varainkeräys

Sukuseura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentattua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä luvanvaraisesti järjestää keräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä.  Seura voi omistaa myös tarpeellisia kiinteistöjä.

9 §    Talous, toiminnantarkastus

Sukuseuran talous tarkastetaan kalenterivuosittain.  Tiliote- ja pöytäkirjajäljennökset annetaan toiminnantarkastajille tarkastettaviksi viimeistään seuraavan helmikuun kuluessa.  Ensimmäisen kerran helmikuussa 2001.  Tilintarkastajat merkitsevät lausuntonsa tarkastamansa tiliotteiston kunkin vuoden viimeiseen tiliotteeseen.  Rahastonhoitaja tuo tarkastetun tiliotteiston tarkastuksen jälkeiseen lähinnä pidettävään sukuneuvoston kokoukseen käsiteltäväksi.  Neuvoston jäsenet vahvistavat allekirjoituksellaan kunkin vuoden viimeiseen tiliotteeseen kunkin vuoden tilinpidon.

10 §    Varsinainen sukukokous

Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään sukuneuvoston kutsusta sen määräämässä paikassa parillisina vuosina huhti-syyskuun kuluessa.  Seuran jäsenille on ilmoitettava kokouksesta kirjallisesti vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta. 

Sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
 2. Todetaan laillisuus.
 3. Esitetään selvitys kauden toiminnasta.
 4. Todetaan taloudellinen tilanne.
 5. Valitaan sukuseuran puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi.
 6. Valitaan sukuneuvoston jäsenet kahdeksi vuodeksi.
 7. Valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa.
 8. Päätetään alkaneen kauden vuosijäsenmaksun suuruus. 
 9. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista tai kokouksessa esille tulleista asioista. 

Kokouksen päätöksenä on se, mikä on saanut eniten ääniä.  Kannatuksen mennessä tasan, päätökseksi tulee se, mitä puheenjohtaja on kannattanut.  Vaaleissa tasatulos ratkaistaan arvalla.

11 §    Sääntöjen muuttaminen, sukuseuran lakkauttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai seuran lopettamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaisesti ilmoitettu.

Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää äänten enemmistöä. Sukuseuran purkaminen edellyttää äänten enemmistöä yhtenä käsittelynä.

Mikäli sukuseura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä sukuseuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla.  Sukuseuran arkisto lopetustilanteessa on luovutettava Mikkelin maakunta-arkistoon kuitenkin siten, että sukututkimusten luovuttamisesta päättävät sukututkijat, joilla on tekijänoikeus tekemäänsä tutkimukseen.

12 §    Yhdistyslaki

Koska seura on rekisteröimätön, noudatetaan yhdistyslakia ainoastaan tarkoituksenmukaisin ja toimintaan soveltuvin osin.

 

Sukuseura Kykkänen © 2000 - 2012